Dodaj ogłoszenie
  • Oferty pracy / Dam pracę

Specjalista ds. promocji i marketingu – Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie.

I. Nazwa i adres jednostki: Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Pruzi 7, 9
II. Określenie stanowiska pracy: specjalista ds. promocji i marketingu
III. Wymiar czasu pracy: pełny etat
IV. Wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe,
2) wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu marketingu, znajomość podstawowych narzędzi marketingowych,
3) co najmniej 3-letni staż pracy.

V. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
2) znajomość i umiejętność stosowania technik negocjacyjnych.

VI. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
1) przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
2) koordynowanie kampanii marketingowych i PR promujących wydarzenia organizowane przez Orkiestrę,
3) obsługa social media,
4) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz aktywna współpraca celem kreowania pozytywnego wizerunku Orkiestry,
5) pozyskiwanie partnerów i sponsorów,
6) przygotowywanie wniosków / aplikacji o dofinansowanie projektów ze środków krajowych
i zagranicznych, kompletowanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
7) pozyskiwanie i obsługa organizatorów/ współorganizatorów imprez,
8) współpraca z mediami i grafikiem.

VII. Wymagane cechy osobowościowe:
kreatywność, dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, w weekendy), umiejętność pracy w zespole, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

VIII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) zawierający wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje – opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO – załącznik do oferty.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, ul. Pruzi 7, w godzinach 09:00 – 16:00 lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@nod.lubin.pl.
Informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 307 00 00.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Złącznik

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie,
ul. Pruzi 7, 59-300 Lubin
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel: 76 300 01 40
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) art. 6 ust.1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji,
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do danych,
b) żądania sprostowania danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia podania.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyślij wiadomość

Adres email (wymagane)

Imię Nazwisko

Treść wiadomości


Napisz wiadomość 609 pokaż

Ogłoszeniodawca od 29-11-2019

nodlubin