Dodaj ogłoszenie
  • Oferty pracy / Dam pracę

Główny księgowy – Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie.

I. Nazwa i adres jednostki: Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Pruzi 7, 9

II. Określenie stanowiska pracy: główny księgowy

III. Wymiar czasu pracy: pełny etat

IV. Wymagania formalne:

Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869):
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:
• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

V. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi;
2) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych.

VI. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
4) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
5) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
7) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
8) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych;
10) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
11) planowanie i realizowanie budżetu Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
12) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych;
13) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych;
14) kontrola i zatwierdzanie umów pod względem finansowym;
15) naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań;
16) rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
17) rozliczanie opłat z tyt. ZAiKS;
18) prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT.

VII. Wymagane cechy osobowościowe:
umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, terminowość, sumienność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
VIII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) zawierający wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje – opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje głównego księgowego zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO – załącznik do oferty.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie, ul. Pruzi 7, w godzinach 09:00 – 16:00 lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@nod.lubin.pl.
Informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 307 00 00.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

Wyślij wiadomość

Adres email (wymagane)

Imię Nazwisko

Treść wiadomości


Napisz wiadomość 609 pokaż

Ogłoszeniodawca od 29-11-2019

nodlubin