Dodaj ogłoszenie
  • Nieruchomości / Oferty biur nieruchomości

Chróstnik 11 arów – działka budowlana

Chróstnik 11 arów - działka budowlana


Położona w spokojnej części miejscowości, w otoczeniu nowych domów. Media przy działce ( woda i kanalizacja oraz prąd i gaz ). Dojazd drogą asfaltową. Tylko 2 km od Lubina - dogodny i szybki dojazd.

Cena działki to 132 tys.

W tej lokalizacji posiadamy do sprzedaży 3 działki o pow. od 11 do 11,5 ara. Działki położone są obok siebie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN 32

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od MN1 do MN32 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie uzupełniające - dojazdy. 2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia: 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: a) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza niż: - 1000 m2 dla zabudowy wolnostojącej, - 1000 m2 dla zabudowy bliźniaczej, - 300 m2 dla zabudowy szeregowej, b) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,65, c) co najmniej 60% powierzchni działki dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej oraz co najmniej 50% powierzchni działki dla zabudowy szeregowej należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, d) wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m, e) dachy strome dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 27°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach ceglastym, brązowym i szarym, f) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn, Id: 7DF6C98A-B860-4687-AAD7-9645EFDD28D7. Podpisany Strona 7 g) istniejące budynki mogą być rozbudowywane z zachowaniem dotychczasowej wysokości, formy i pokrycia dachu, h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i muszą mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, i) na elewacjach wymóg stosowania pastelowych barw, j) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza niż 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach: a) 60 m dla budynków mieszkalnych oraz 15 m dla pozostałych budynków od linii rozgraniczających drogi klasy S, b) 10 m od linii rozgraniczających drogi klasy G/Z, c) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy Z, d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, e) 6 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne; 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, których lokalizacja nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa

Zapraszam na prezentację w terenie, Marcin Dowbeńko tel. 791 298 937.


FILAR NIERUCHOMOŚCI
Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV
(wejście od ul. Jana Pawła II – naprzeciw marketu LIDL)

Wyślij wiadomość

Adres email (wymagane)

Imię Nazwisko

Treść wiadomości


Napisz wiadomość

Ogłoszeniodawca od 07-12-2020

JoannaK-W